Ajuntament de Benaguasil

Ordenances

Fiscals

Aprofitaments especials

A. Taxes per aprofitaments especials
pdf A I – Taxa per abocament i desague de canalons i altres instal·lacions anàlogues en terrenys d’ús públic local
pdf A II – Taxa per obertura de rases, sondatges i cales en terrenys d’ús públic local
pdf A III – Taxa per ocupació de terrenys d´ús públic local amb mercaderies, materials de construcció i altres instal·lacions anàlogues
pdf A IV – Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per aparcament exclusiu
pdf A V – Taxa per ocupació del vol de qulsevol classe de vies publiques locals amb elements constructius tancats
pdf A VI – Taxa per estesos canonades i galeries per a les conduccions d´energia elèctrica, aigües, gas o qualsevol altre fluis
pdf A VII – Taxa per ocupació de terrenys d´ús públic local amb taules, cadires i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa
pdf A VIII – Taxa per instal·lació de quioscos en la via pública

pdf A IX – Taxa per instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles i atraccions situats en terrenys d´ús públic local
pdf A X – Taxa per instal·lació d´anuncis ocupant terrenys de domini pùblic local o visibles des de carreteres i la resta de vies publiques
pdf A XI – Taxa per utilització de l´abocador municipal
pdf A XII – Taxa per intensitat d´ús derivat del pas de vehicles de grandària superior i gran tonatge per les víes publiques rurals
pdf A XIII – Taxa per intensitat d´ús derivat del pas de vehicles de grandària superior i gran tonatge per les vies publiques rurals
pdf A XIV – Taxa per ús de l´edifici municipal Centre de la Joventut

Prestació de servicis

Impostos

Preus Públics

Contribucions especials

Generals

Generals

Comments are closed.

Translate »